Best 1930 Vf20

Buy 1930 Vf20 on eBay now!

[157126] Switzerland, 50 Franken, 1930, Km 34e, 1930-09-16, Vf20-25

[157126] Switzerland, . [157126] Switzerland, 50 Franken, 1930, Km 34e, 1930-09-16, Vf20-25

[157126] Switzerland, 50 Franken, 1930, Km 34e, 1930-09-16, Vf20-25

[157126] Switzerland, . [157126] Switzerland, 50 Franken, 1930, Km 34e, 1930-09-16, Vf20-25

[316700] Banknote, Turkey, 50 Lira, L.1930, 1951-12-01, Km162a, Vf20-25

[316700] Banknote, . [316700] Banknote, Turkey, 50 Lira, L.1930, 1951-12-01, Km162a, Vf20-25

[316848] Banknote, Turkey, 10 Lira, L.1930, 1930-06-11, Km148a, Vf20-25

[316848] Banknote, . [316848] Banknote, Turkey, 10 Lira, L.1930, 1930-06-11, Km148a, Vf20-25

1930 Buffalo Nickel 5c - 5 Legged Buffalo - Ddr Fs-801 Die 1 Vf20 Anacs

1930 Buffalo . 1930 Buffalo Nickel 5c - 5 Legged Buffalo - Ddr Fs-801 Die 1 Vf20 Anacs

[316700] Banknote, Turkey, 50 Lira, L.1930, 1951-12-01, Km162a, Vf20-25

[316700] Banknote, . [316700] Banknote, Turkey, 50 Lira, L.1930, 1951-12-01, Km162a, Vf20-25

[316848] Banknote, Turkey, 10 Lira, L.1930, 1930-06-11, Km148a, Vf20-25

[316848] Banknote, . [316848] Banknote, Turkey, 10 Lira, L.1930, 1930-06-11, Km148a, Vf20-25

[315797] Banknote, Turkey, 100 Lira, L.1930, 1964.10.01, Km177a, Vf20-25

[315797] Banknote, . [315797] Banknote, Turkey, 100 Lira, L.1930, 1964.10.01, Km177a, Vf20-25

[315797] Banknote, Turkey, 100 Lira, L.1930, 1964.10.01, Km177a, Vf20-25

[315797] Banknote, . [315797] Banknote, Turkey, 100 Lira, L.1930, 1964.10.01, Km177a, Vf20-25

[316851] Banknote, Turkey, 100 Lira, L.1930, 1964.10.01, Km177a, Vf20-25

[316851] Banknote, . [316851] Banknote, Turkey, 100 Lira, L.1930, 1964.10.01, Km177a, Vf20-25

[316851] Banknote, Turkey, 100 Lira, L.1930, 1964.10.01, Km177a, Vf20-25

[316851] Banknote, . [316851] Banknote, Turkey, 100 Lira, L.1930, 1964.10.01, Km177a, Vf20-25

[316704] Banknote, Turkey, 2 12 Lira, L.1930, 1957-07-01, Km152a, Vf20-25

[316704] Banknote, . [316704] Banknote, Turkey, 2 12 Lira, L.1930, 1957-07-01, Km152a, Vf20-25

[316704] Banknote, Turkey, 2 12 Lira, L.1930, 1957-07-01, Km152a, Vf20-25

[316704] Banknote, . [316704] Banknote, Turkey, 2 12 Lira, L.1930, 1957-07-01, Km152a, Vf20-25

1930coin Mart Graded Canadian, 25 Cent, Vf-20

1930coin Mart . 1930coin Mart Graded Canadian, 25 Cent, Vf-20

[112663] Belgium, 100 Francs-20 Belgas, 1930, Km102, 1930-04-04, Vf20-25

[112663] Belgium, . [112663] Belgium, 100 Francs-20 Belgas, 1930, Km102, 1930-04-04, Vf20-25

[112663] Belgium, 100 Francs-20 Belgas, 1930, Km102, 1930-04-04, Vf20-25

[112663] Belgium, . [112663] Belgium, 100 Francs-20 Belgas, 1930, Km102, 1930-04-04, Vf20-25

[86733] French Indo-china, 10 Cents, 1930, Paris, Km 16.1, Vf20-25, Silver

[86733] French . [86733] French Indo-china, 10 Cents, 1930, Paris, Km 16.1, Vf20-25, Silver

[86733] French Indo-china, 10 Cents, 1930, Paris, Km 16.1, Vf20-25, Silver

[86733] French . [86733] French Indo-china, 10 Cents, 1930, Paris, Km 16.1, Vf20-25, Silver

[565333] Banknote, China, 500 Customs Gold Units, 1930, 1947, Km332, Vf20-25

[565333] Banknote, . [565333] Banknote, China, 500 Customs Gold Units, 1930, 1947, Km332, Vf20-25

[565333] Banknote, China, 500 Customs Gold Units, 1930, 1947, Km332, Vf20-25

[565333] Banknote, . [565333] Banknote, China, 500 Customs Gold Units, 1930, 1947, Km332, Vf20-25

[264390] Poland, 20 Zlotych, 1930-1932, Km73, 1931-06-20, Vf20-25

[264390] Poland, . [264390] Poland, 20 Zlotych, 1930-1932, Km73, 1931-06-20, Vf20-25

1930, Coin Mart Graded Canadian, Small One Cent, Vf-20

1930, Coin . 1930, Coin Mart Graded Canadian, Small One Cent, Vf-20

[170538] Banknote, Hungary, 100 Pengö, 1930-07-01, Km112, Vf20-25

[170538] Banknote, . [170538] Banknote, Hungary, 100 Pengö, 1930-07-01, Km112, Vf20-25

[424567] Great Britain, George V, Farthing, 1930, Vf20-25, Bronze, Km825

[424567] Great . [424567] Great Britain, George V, Farthing, 1930, Vf20-25, Bronze, Km825

[578744] Banknote, China, 5 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km326c, Vf20-25

[578744] Banknote, . [578744] Banknote, China, 5 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km326c, Vf20-25

[578600] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km327a, Vf20-25

[578600] Banknote, . [578600] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km327a, Vf20-25

[311473] Banknote, Hungary, 100 Pengö, 1930, 1930-07-01, Km98, Vf20-25

[311473] Banknote, . [311473] Banknote, Hungary, 100 Pengö, 1930, 1930-07-01, Km98, Vf20-25

[316686] Banknote, Turkey, 10 Lira, L.1930, 1966-07-04, Km180, Vf20-25

[316686] Banknote, . [316686] Banknote, Turkey, 10 Lira, L.1930, 1966-07-04, Km180, Vf20-25

[565326] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, Km327d, Vf20-25

[565326] Banknote, . [565326] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, Km327d, Vf20-25

[575765] Banknote, China, 20 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km328, Vf20-25

[575765] Banknote, . [575765] Banknote, China, 20 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km328, Vf20-25

[165719] Hungary, 100 Pengö, 1930-07-01, Km98, Vf20-25

[165719] Hungary, . [165719] Hungary, 100 Pengö, 1930-07-01, Km98, Vf20-25

[545649] Coin, France, Lindauer, 10 Centimes, 1930, Paris, Vf20-25

[545649] Coin, . [545649] Coin, France, Lindauer, 10 Centimes, 1930, Paris, Vf20-25

[620540] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, Km327c, Vf20-25

[620540] Banknote, . [620540] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, Km327c, Vf20-25

[544708] Coin, France, Lindauer, 25 Centimes, 1930, Vf20-25, Copper-nickel

[544708] Coin, . [544708] Coin, France, Lindauer, 25 Centimes, 1930, Vf20-25, Copper-nickel

[540801] Coin, Luxembourg, Charlotte, 5 Centimes, 1930, Vf20-25, Bronze

[540801] Coin, . [540801] Coin, Luxembourg, Charlotte, 5 Centimes, 1930, Vf20-25, Bronze

[101543] Hungary, 100 Pengö, 1930, Km 98, 1930-07-01, Vf20-25, E 300

[101543] Hungary, . [101543] Hungary, 100 Pengö, 1930, Km 98, 1930-07-01, Vf20-25, E 300

[467614] Luxembourg, Charlotte, 10 Centimes, 1930, Vf20-25, Bronze, Km41

[467614] Luxembourg, . [467614] Luxembourg, Charlotte, 10 Centimes, 1930, Vf20-25, Bronze, Km41

[110299] Turkey, 20 Lira, 1930, Km 181b, Vf20-25, C36350091

[110299] Turkey, . [110299] Turkey, 20 Lira, 1930, Km 181b, Vf20-25, C36350091

[170538] Banknote, Hungary, 100 Pengö, 1930-07-01, Km112, Vf20-25

[170538] Banknote, . [170538] Banknote, Hungary, 100 Pengö, 1930-07-01, Km112, Vf20-25

[424567] Great Britain, George V, Farthing, 1930, Vf20-25, Bronze, Km825

[424567] Great . [424567] Great Britain, George V, Farthing, 1930, Vf20-25, Bronze, Km825

[578744] Banknote, China, 5 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km326c, Vf20-25

[578744] Banknote, . [578744] Banknote, China, 5 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km326c, Vf20-25

[578600] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km327a, Vf20-25

[578600] Banknote, . [578600] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km327a, Vf20-25

[311473] Banknote, Hungary, 100 Pengö, 1930, 1930-07-01, Km98, Vf20-25

[311473] Banknote, . [311473] Banknote, Hungary, 100 Pengö, 1930, 1930-07-01, Km98, Vf20-25

[316686] Banknote, Turkey, 10 Lira, L.1930, 1966-07-04, Km180, Vf20-25

[316686] Banknote, . [316686] Banknote, Turkey, 10 Lira, L.1930, 1966-07-04, Km180, Vf20-25

[110299] Turkey, 20 Lira, 1930, Km 181b, Vf20-25, C36350091

[110299] Turkey, . [110299] Turkey, 20 Lira, 1930, Km 181b, Vf20-25, C36350091

[565326] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, Km327d, Vf20-25

[565326] Banknote, . [565326] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, Km327d, Vf20-25

[575765] Banknote, China, 20 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km328, Vf20-25

[575765] Banknote, . [575765] Banknote, China, 20 Customs Gold Units, 1930, 1930, Km328, Vf20-25

[620540] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, Km327c, Vf20-25

[620540] Banknote, . [620540] Banknote, China, 10 Customs Gold Units, 1930, Km327c, Vf20-25

[544708] Coin, France, Lindauer, 25 Centimes, 1930, Vf20-25, Copper-nickel

[544708] Coin, . [544708] Coin, France, Lindauer, 25 Centimes, 1930, Vf20-25, Copper-nickel

[540801] Coin, Luxembourg, Charlotte, 5 Centimes, 1930, Vf20-25, Bronze

[540801] Coin, . [540801] Coin, Luxembourg, Charlotte, 5 Centimes, 1930, Vf20-25, Bronze